В Български прогресивни училища е въведена политика за управление на качеството, която се осъществява посредством система за измерване на постиженията на учениците и провеждане на тематични изследвания сред ученици, учители и родители. Целта е да се осигурят надеждни данни и друга информация за формиране на училищните политики и управление на учебния процес.

В края на всяка учебна година Методическият център провежда диагностично изследване на компетентностите на учениците, целта на което е, от една страна, да се определи текущото ниво в тяхната подготовка и, от друга – постигнатият напредък. В диагностиката участват всички ученици в Български прогресивни училища.

Какво отличава провежданите от нас диагностики на постиженията на учениците от другите подобни изследвания?

Методологията на провежданите диагностики и използваният инструментариум съответстват на целите и особеностите на образователния модел, прилаган в Български прогресивни училища. Те са изготвени след внимателно проучване на няколко утвърдени в международната практика системи за оценяване с висока експертна и обществена легитимност (PISA – Програма за международно оценяване на учениците на ОИСР, и PIRLS – Международно изследване на уменията за четене на учениците в IV клас). Отговарят и на държавните образователни изисквания за учебно съдържание и учебните програми.

Ние оценяваме учениците в няколко области, като поставяме акцент не толкова върху усвоените знания, колкото върху уменията и нагласите да използват познанията си в определен контекст. Поради това всяка задача е формулирана към източник на информация, пресъздаващ конкретна ситуация на решаване на проблем.

Писменото и устното общуване на роден и чужд език, както и математическата грамотност са три от осемте ключови компетентности, дефинирани в Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот. Поради това български език и литература, английски език и математика са основните познавателни области, включени в ежегодните диагностични изследвания. Всяка година към тях добавяме по един иновативен компонент. Например през 2021 г. проучихме поведенческата, емоционалната и когнитивната ангажираност на учениците. За целта използвахме психометричен инструментариум, разработен и валидиран от Института за изследвания в образованието. Към изследването през 2021 – 2022 учебна година добавихме измерване на базисните умения на учениците за оценка на аргументи; работа с данни; планиране и управление на ученето и използване на ефективни стратегии за учене чрез четене. Допълнителният иновативен модул на диагностиката в края на учебната  2022 – 2023 г. е критичното мислене на учениците. Той се разработва като част от проект „Разработване и внедряване на методология и програма за формиране и развиване на уменията за критично мислене на учениците като интегративна част от учебния процес в Български прогресивни училища“, осъществяван от Методическия център.

Резултатите на учениците се представят на три нива.

 • обобщени данни за разпределението на резултатите, които показват общата картина на постиженията в даден клас по отделните области на изследването
 • резултати на учениците по групи умения, които позволяват да се определи кои умения са усвоени най-добре и при кои умения учениците срещат затруднения
 • индивидуални резултати.

В края на подготвителен клас се провежда скринингово обследване с тест за училищна готовност на П. Калчев като част от програма за превенция на обучителни трудности. Целта е да се идентифицират както ресурсите на детето, така и потенциални зони, затрудняващи адаптацията му към училището. Изследването се изпълнява в група. Тестът дава информация за няколко когнитивни аспекта на готовността като предпоставка за успешно обучение:

 • начални езикови умения
 • начални математически умения
 • зрително-моторна интеграция
 • зрителна дискриминация
 • кодиране.

Ползата от теста е, че въз основа на анализа на резултатите, съчетани с наблюденията на учителите в класната стая, могат да се определят насоки за интервенция и индивидуализация за пълноценно обучение.

Тестът се провежда и резултатите се обработват от психолозите в Български прогресивни училища като част от дейността на тяхната професионална група.

В края на всяка учебна година Методическият център проучва нагласите и удовлетвореността на родителите по отношение на:

 • училищния климат, взаимоотношенията между учениците и безопасността на децата в училищата
 • взаимоотношенията между учителите и учениците и предоставянето на обратна връзка за напредъка на децата
 • възможностите за партньорство и включване на родителите в управлението на училищата и процеса на взимане на решения; ефективността на комуникацията с учителите и ръководството на училищата
 • академичната програма и организацията на учебния процес
 • училищната среда, организацията и управлението на училищата.

Изследването се провежда с онлайн въпросник. Използваме 5 скàли, с които представяме нивото на удовлетвореност на родителите във всяка отделна област. Освен това, включваме и няколко въпроса, с които даваме възможност на родителите в свободен текст да изразят мнението си за посоката, в която се развиват училищата; да посочат успехите, областите за подобрение и т.н.

През 2021 г. в партньорство с Института за изследвания в образованието (ИИО) проведохме изследване на уменията за саморегулиране на ученето, в което участваха учениците в прогимназиален етап в Основно прогресивно училище 1.

Съвременните принципи в образованието се основават на разбирането, че процесът на учене включва не само преподаване на определено учебно съдържание, но и осъзнат процес на неговото разбиране и овладяване от страна на учениците. Доказана е положителната връзка между способностите за саморегулация и академичните постижения на учениците. Ето защо, ние се фокусирахме върху когнитивните, метагокнитивните, поведенческите, мотивационните и афективните аспекти на ученето. Анализът на събраните данни ни позволи да направим изводи за мотивацията за учене и готовността на учениците да се ангажират с работата в клас, да влагат усилия и да регулират цялостния процес на учене; способността им да формулират целите си, да планират работата си и да използват ефективни когнитивни и метакогнитивни стратегии за учене.

Подобни изследвания ще се провеждат на редовна база, за да ни позволят да идентифицираме промените и тенденциите в нагласите на учениците.

Изследването е подготвено и проведено през 2020 г. в партньорство с Института за изследвания в образованието и обхваща учениците, техните учители и родители. Проучени са основните елементи на училищния климат, които имат най-силно отражение върху ангажираността на учениците и тяхното отношение към ученето и училището.

Методологията на изследването разглежда училището като място, където децата придобиват социален опит; учат се как да създават позитивни социални взаимоотношения, да проявяват емпатия; формират умения за самоуправление, нагласи за учене и се развиват емоционално и когнитивно. Тя се основава на научнообосновани, емпирично тествани и широко използвани в изследователската практика модели и инструменти за оценка на качеството на училищния живот.

Методологията и нструментариумът отразяват по подходящ начин целите, ценностите и правилата, които формират образователната и социалната мисия на Български прогресивни училища.

Предвиждаме подобни проучвания да бъдат провеждани ритмично, което ще ни осигури актуална информация за качеството на училищния климат и нагласите на учениците към учебния процес. Тази информация ще се използва за планиране на последващи стъпки и предприемане на действия.