Методическият център е експертно звено, създадено с цел осигуряване на методическа подкрепа на учителите в Български прогресивни училища, в това число: квалификационни дейности и подкрепа за професионално развитие; консултиране и менторство; провеждане на тематични проучвания и изследвания; осъществяване на проекти с външни партньори и др.

Методическият център е ключова организация в екосистемата на Български прогресивни училища, чиято основна мисия е повишаване на качеството на образование.

Тази мисия се осъществява чрез:

  • организиране на професионална учеща общност на учителите
  • изграждане и развитие на организационни и управленски политики
  • въвеждаща програма и менторство на нови учители
  • обучения, изследвания, семинари и проекти за квалификация и професионално развитие на учителите
  • методическа подкрепа, консултиране и коучинг на учителите
  • проучване на добрите педагогически практики и създаване на методически ресурси
  • изследване и проследяване на международния опит в областта на образованието
  • измерване и изследване на качеството на образованието в Български прогресивни училища
  • изграждане на методическо пространство с образователни материали
  • създаване на партньорства и сътрудничество с български и чужди образователни и изследователски организации.