От 2024 г., в резултат на създадено партньорство с Изпитен център Language Trends, Български прогресивни училища организират и провеждат изпити за сертификати Cambridge Young Learners. Можем да се похвалим с успешно проведен изпит за сертификат A2 Key for Schools.

Планираме от следващата 2024 – 2025 учебна година да предоставим възможност на всички желаещи ученици да се явят и на останалите сертификатни изпити – от Starters до B1 (PЕТ).

Български прогресивни училища поставят във фокуса на своята мисия цялостното развитие на младите хора. Наред с пълноценната академична подготовка ние съзнателно насочваме усилията си към личностовото израстване на учениците – как общуват помежду си, как разбират и изразяват себе си, как разпознават силните си страни и ги използват за постигане на собствените цели, как формират персонални и социални умения, умения за мислене и учене и т.н. От самото си създаване училищата внедряват редица практики за създаване и практикуване на тези умения, като през годините те се разширяват и надграждат. Стремежът ни сега е да създадем среда, в която децата учат, изразяват себе си и изграждат пълноценни социални взаимоотношения.

През учебната 2023 – 2024 г. започва работата по създаването на цялостна програма за благополучие, която има за цел да обобщи, систематизира и структурира всички усилия и дейности за създаване на условия децата да се чувстват добре в училище. Това включва поддържане на благоприятен училищен климат чрез информираност, изграждане на позитивни взаимоотношения между участниците в образователния процес, работа с родителите и с училищните екипи.

Проектът ще премине през няколко етапа:

 • Етап на изследване и оценка на нуждите и определяне на необходимите ресурси
 • Етап на създаване на програмата, който включва структуриране и планиране на дейностите в три направления – лидерство, компетентност, организация
 • Етап на първоначално внедряване и експериментиране, като при необходимост програмата ще бъде подобрена
 • Етап на внедряване, който включва поддържане на инфраструктурата и организацията, създадена през предходния етап, надграждане и усъвършенстване
 • Етап на оценка на процесите и постигнатите резултати.

Разбработването и внедряване на Политиката за позитивно поведение има за цел да подкрепи поддържането на благоприятна училищна среда. Стремежът е да се унифицира подходът за утвърждаване на позитивното поведение в училищната общност; да се утвърдят практиките за подкрепа на учениците в саморегулацията на поведението им и да се осигурят конкретни процедури за решаване на проблемите, когато те възникнат, по конструктивен начин със стремеж за постигане на разбиране на поведението и промяната му за пълноценното личностно развитие на учениците. Водещи приниципи на политиката са създаване на възможности за развитие и практикуване на социално-емоционални компетентности, сътрудничество и насърчаване на позитивното поведение, самодисциплината и взаимното уважение, с които се гарантира, че всички членове на общността – ученици, учители, родители, разбират своята роля в развитието на положителна училищна култура.

Проектът преминава през няколко фази:

I. Разработване

Първата фаза на проекта се осъществява през учебната 2021 – 2022 г. Политиката за позивитно поведение е разработена с активното участие на професионалната група на психолозите в Български прогресивни училища. Изготвено е ръководство за приложение на политиката, в което се посочват конкретни научно доказани практики за употреба от учителите и училищните екипи.

II. Валидиране на политиката и ръководството сред различни групи в Български прогресивни училища

Тази фаза на проекта включва дискусии и съгласуване на подготвените документи в работни групи на учители, училищни лидери и родители.

III. Обучения на учителите за прилагане на практиките в Политиката за позитивно поведение: начало на учебната 2022 – 2023 г.

IV. Внедряване

Внедряването на Политиката за позитивно поведение в Български прогресивни училища започва от началото на учебната 2022 – 2023 г. Акцентът през учебната 2023 – 2024 г. е върху затвърждаването на практиките и процесите, описани в Политиката.

Паралелно с това се осъществява проследяване на ефекта от използваните процедури и практики в реална среда. След проведена анкета и срещи с екипите в училищата са набелязани няколко основни насоки за продължаване на проекта, които включват:

 • разработване на приложение за работата с родителите към Ръководството за прилагане на Политиката за позитивно поведение;
 • провеждане на консултации, обучения и редовни срещи на екипите по теми, свързани с работата с родителите.

Целта на проекта е да се разработи компетентностен модел, описващ знанията, уменията, ценностите и нагласите, които всеки учител следва да овладее, за да провежда ефективен учебен процес в Български прогресивни училища. Работата започва през учебната 2021 – 2022 учебна година и продължава в момента.

Това е иновативен и цялостен подход към професионалното развитие на учителите, който ще има положително въздействие върху качеството и ефективността на учебния процес и ще допринесе за повишаване на образователните постижения на учениците. Моделът съдържа 9 компетентностни области, които обхващат разнообразие от педагогически стратегии и подходи. Изборът и дефинирането на компетентностните области се основава на задълбочено проучване на специализираната научна литература, както и на приноса на утвърдени образователни експерти и учители. По този начин се осигурява цялостен, системен и задълбочен подход към преподаването.

Квалификационната програма на Методическия център се осъществява в съответствие с компетентностния модел и осигурява обучение и подкрепа на учителите.

Целта е Компетентностният модел на учителя да бъде напълно готов в началото на учебната 2023 – 2024 г. Завършването на този проект  представлява крайъгълен камък в усилията ни да предоставим високо качество на образованието и да подкрепим учителите в стремежа им да осигурят пълноценен учебен процес за нашите ученици.

Проектът е част от цялостния процес на методическо осигуряване на образователния модел в Български прогресивни училища. Той включва разработване и внедряване на компетентностни модели, задаващи рамката на цялостния учебен процес чрез дефиниране на образователните цели и очакваните резултати (знания, умения, нагласи и ценности), които учениците следва да усвоят в края на всеки учебен клас,

Проектът предвижда създаване на компетентностни модели по всички учебни предмети, като приоритет се поставя върху български език и литература, английски език, математика, природни и обществени науки. Разработването на всеки отделен компетентностен модел преминава през няколко етапа:

 • проучване на международния опит и научната литература, свързана с изготвянето на учебни програми и образователни стандарти (в това число Common Core State Standards, Australian Curriculum, Victorian Curriculum и др.; Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и учебните програми, както и подходящите IB документи)
 • подготовка на работен вариант на компетентностния модел
 • експертна оценка
 • апробиране и валидиране на модела в пилотни класове и изготвяне на финална версия
 • обучение на учителите за прилагане на компетентностния модел в планирането на учебния процес, в това число: дефиниране на образователните цели, избор на педагогически дейности и разработване на критерии за оценяване на учениците
 • внедряване на модела в учебната практика.

През първата фаза на проекта – от 2020 до 2022 г. – са разработени компетентностните модели по български език и литература (начален и прогимназиален етап), математика (начален етап), английски език (начален и прогимназиален етап), природни и социални науки (начален етап). До края на 2023 г. предстои да бъдат разработени такива модели по природни и социални науки в прогимназиален етап.

Подобни компетентностни модели се разработват и в областта на уменията за учене, критично мислене и метапознание. Тези модели ще съдържат, освен описание на образователните цели и очакваните резултати, педагогически практики и стратегии за развиване на метаумения.

Този проект е част от дългосрочната политика на Български прогресивни училища за развиване на уменията за мислене и учене на учениците. Той започва в началото на учебната 2022 – 2023 г. и продължава до края на учебната 2024 – 2025 г. Целта на проекта е да се разработи методология, програма и инструментариум, с помощта на които учителите да формират, развиват и оценяват уменията на учениците за критично мислене като интегративна част от цялостния учебен процес.

Осъществяването на проекта преминава през няколко етапа:

 • проучване на научната литература и положителния опит в областта на критичното мислене
 • разработване на методология, програма, ресурси и ръководство за учителите (учебната 2022 – 2023 г.)
 • апробиране на методологията и инструментариума в пилотни класове на прогресивните училища и изготвяне на финални версии на програмата, ресурсите и ръководството (учебната 2023 – 2024 г.)
 • разработване и стандартизиране на инструментариум за оценяване на уменията за критично мислене на учениците
 • обучение на учителите и внедряване на програмата през учебната 2024 – 2025 г.

Независимо, че все още се водят дебати кой е най-подходящият начин за изграждане на умения за критично мислене в училище, ние приемаме, че формирането на „общи“ умения за мислене без връзка с учебното съдържание е неефективно. Добрият преподавател интегрира уменията за критично мислене в контекста на изучаваното учебно съдържание. Той моделира конкретни умения, като използва подходящо съдържание и ресурси. Заедно с това помага на учениците да развият и използват тези умения в разнообразие от ситуации и контексти. Създава среда за учене, която провокира тяхното мислене и ги стимулира да изследват и решават проблеми. Ангажира учениците в дейности, които изискват да изразяват мнение; да правят заключения; да обсъждат, аргументират и оспорват позиция; да правят преценка и др.

Критичното мислене, разбирано като интелектуален процес на концептуализация, прилагане, анализиране, синтезиране и оценяване на информация, не е даденост и следва да се формира и развива целенасочено като част от цялостния учебен процес. Поради това ние разработваме цялостна концепция, методология и ресурси, които учителите да използват в своята работа по отделните учебни предмети и в изследователската програма.

Проектът е част от дисертационен труд на тема  „Педагогически модел за развитие на  уменията на 9 – 10-годишните ученици за решаване на комплексни математически проблеми“ с научен ръководител доц. д-р Любка Алексиева във Факултет по науки за образованието и изкуствата към СУ „Св. Климент Охридски“Проектът включва задълбочено проучване на същността на умението да се решават проблеми с фокус върху обучението по математика в начален етап, както и целенасочена работа в клас с учителите и учениците от целевата група.

Експериментът се осъществява на два етапа в продължение на две години – през учебната 2022 – 2023 и 2023 – 2024 г. В него участват учениците в 3. клас в ОПУ 1 и ОПУ 3, както и ученици в държавни и общински училища в София и страната.

В рамките на проекта се планира създаването на система от уроци, чрез които учениците в 3. клас се учат целенасочено да прилагат стратегии за справяне в непознати ситуации: например да решават задачи, за които нямат изграден алгоритъм за действие, и е необходимо да подходят творчески.

Проектът е с перспектива за развитие и в 4. клас през следващите учебни години.