Водещо направление в нашата дейност е предоставянето на методическа подкрепа на учителите в Български прогресивни училища, като необходимо условие за осигуряване на високо качество на образователния процес. За нас това е комплекс от взаимосвързани целенасочени дейности, ориентирани към проучване на актуалните професионални проблеми и оказване на всестранна помощ на педагозите и другите специалисти.

Част от цялостната политика за професионално развитие на учителите в Български прогресивни училища е въвеждащата квалификационна програма с последващо проследяване на напредъка, предназначена за новоназначените учители. Експертите в Методическия център осигуряват необходимите обучения, тренинги, текущо консултиране и др. квалификационни дейности, необходими за ефективното осъществяване на програмата.

Методиците провеждат редовни наблюдения на работата на учителите в класната стая с последваща персонална обратна връзка и препоръки. Наблюденията са тематични и обхващат взаимоотношенията в класната стая; качеството на преподавателския процес, както и реализирането на специфичната за нашите училища изследователска програма.

Обикновено в рамките на една учебна године се организират три наблюдения в училище, всяко с продължителност една седмица. Наблюденията обхващат всички учители и завършват с обобщен анализ на резултатите и последващо проследяване на напредъка.

Експертите в Методическия център предоставят консултации на педагогическите специалисти по конкретни казуси и теми по заявка от страна на училището или конкретен учител. Опитът ни досега показва, че най-често консултирането е свързано с ефективността на използвани педагогически похвати и техники; с избора на подходящ инструментариум за преподаване, оценяване и др.; с оптимизирането на организацията на учебния процес и работата в класната стая и др.

Програмата за коучинг на учителите е въведена в Български прогресивни училища през учебната 2022 – 2023 г. Тя е съобразена с индивидуалните потребности на учителите и следва описаните компетентности в Компетентностния модел на учителя – един от ключовите документи, регламентиращи учебния процес в Български прогресивни училища. За ефективното прилагане на програмата и, преди всичко, за проследяване на напредъка и предоставяне на полезна обратна връзка използваме електронната платформа StepLab, в която се отразяват резултатите от наблюденията и препоръките към учителите.

Внедряването на програмата за коучинг на учителите е съпроводено с трикратно измерване на ефекта от нейното въздействие. За целта използваме СВАМ (Concerns-Based Adoption Model) – методология и инструментариум, разработени от Gene Hall, Shirle Hord. (Hall, G., Hord, Sh. (2015) Implementing change: patterns, principles, and potholes. Peaerson)