д-р Светла Петрова

Директор

Освен ръководител на МЦ, Светла подготвя и провежда различни изследвания и измервания, в това число: проучвания сред учениците, учителите и родителите и ежегодни изходящи диагностики на знанията и уменията на учениците. По този начин се осигуряват данни и доказателства, на базата на които се формират училищните политики. Сред приоритетите в работата ѝ е проучването на международния педагогически опит, създаването на компетентностни модели на учениците и разработването на програми за развитие на четивната грамотност и критичното мислене на учениците.

 • PhD по история на МГУ „М. Ломоносов“, Русия
 • МА по история в СУ „Св. Климент Охридски“
 • Първа професионална квалификационна степен, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Национален координатор на Програмата за международно оценяване на учениците на ОИСР – PISA (от 2006 до 2018 г.)
 • Национален координатор на Международното изследване на гражданското образование (от 2009 до 2018 г.).
 • Специализации и краткосрочни обучения: Световна банка; Департамент за умения – Великобритания; Държавен педагогически институт – Виена, и др.
 • Дългогодишен опит в областта на педагогическите измервания и изследвания и оценка на образователните политики като началник-отдел „Анализи и международни изследвания“ в Центъра за оценка в предучилищното и училищното образование, МОН.

Николоз Маглаперидзе

Педагогически консултант

Николоз осигурява подкрепа и ръководство на учителите, училищните лидери и други специалисти в областта на преподаването, управлението и разработването на учебната програма. Допринася за подобряване на техните умения, като провежда тренинги, осигурява ресурси и други възможности за професионално развитие. Работи в пряка връзка с лидерите на училищата при разработването на учебните планове и осъществяването на учебен процес в съответствие със стандартите на IB. Николоз осигурява връзката между училищата и външни организации, като учебни и изследователски центрове, за да сме запознати с най-новите изследвания и практики в областта на образованието.

 • докторант в Maynooth University, Ирландия
 • MA Education and International Development, University College, London Institute of Education
 • ВА Economics, Grigol Robakidze University
 • Допълнителна професионална квалификация: Teaching English to Primary Children (University of Oxford); Extended Cambridge IGCSE English as a Second Language Course – Cambridge Assessment International Education; CELTA – Cambridge English; Making the PYP Happen: Implementing Agency – International Baccalaureate; Leading the Learning in PYP Schools – Internatioanal Baccalaureate

д-р Ралица Люцканова

Методик „Английски език“

Професионалните интереси на Ралица са в областта на литературата, философията, ранното детско развитие и др.

 • PhD – Западноевропейска литература, СУ „Св. Климент Охридски“
 • МА – Английска филология, СУ „Св. Климент Охридски“
 • ВА – Българска филология, СУ „Св. Климент Охридски
 • Професионален опит: преподавател по английски език в езикови школи в гр. София; методик чуждоезиково обучение в ЕШ „Омега“.

Радослава Беева

Методик „Взаимоотношения“

Приоритетите в работата на Радослава са методическо подпомагане и консултиране на учителите за управление на класната стая и изграждане на приобщаваща култура в класа. Изследователските ѝ интереси са свързани със социално-емоционалното учене и внедряването на политики и процедури за осигуряване на благосъстоянието на учениците. Радослава координира работата на професионалната група на психолозите в Български прогресивни училища.

 • МА „Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)“ и „Комуникативни нарушения на развитието“, СУ „Св. Климент Охридски“
 • ВA „Логопедия“, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Следдипломна квалификация „Педагогическа психология“
 • Дългогодишен опит в работа с деца и семейства; психологическо консултиране, диагностика и подкрепа, както и като психолог и логопед в образователни организации.

Педагогически координатори в училищата

IMG_4519

Лилия Стоилова

Педагогически координатор на Основно прогресивно училище 3, гр. София

Приоритет в работата на Лилия е координацията на педагогическия процес в училищет; осигуряването на възможности за съвместно планиране и преподаване на учителите в различни предметни области, за да се осигури трансдисциплинарното учене на учениците чрез изследователство и задълбочено концептуално разбиране. Изследователските ѝ интереси са свързани с формирането на умения за решаване на математически проблеми.

 • докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, Методика на обучението по математика и информационни технологии; тема на дисертацията: Педагогически модел за развитие на уменията на 9 – 10-годишните ученици да решават комплексни проблеми по математика
 • ВА по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“
 • МА „Организационно поведение и консултиране на организацията“, СУ „Св. Климент Охридски“
 • допълнителна квалификация за прилагане на принципите на Responsive Classroom
 • Jump Math учител и методик
 • PYP teacher training, cat. 1
 • Leading the Learning in PYP, cat. 1.
image

Мирослава Ганева

Педагогически координатор за начален етап в Основно прогресивно училище 2, гр. Варна

Професионалните интереси на Мирослава са свързани с критичното мислене, изследователското учене и интегрирането на дисциплинарното преподаване в общата изследователска програма на PYP.

 • МА по предучилищна и начална училищна педагогика, ШУ „Епископ Константин Преславски“
 • ВА по българска филология, ШУ „Епископ Константин Преславски“
 • ПКС „Учител по английски език и литература в прогимназиален и гимназиален етап“, ШУ „Епископ Константин Преславски“
 • Certificate Implementing agency IB Professional Development; Certificate Montessori Europe; Teacher Effectiveness Training Certificate
 • предучилищен и начален учител в ОПУ 2 – гр. Варна; учител в Образователно дружество „Лабиринт 12“ – гр. Варна.
Венцислав Рачев

Венцислав Рачев

Педагогически координатор за прогимназиален етап в Основно прогресивно училище 2, гр. Варна

Изследователските интереси на Венцислав са в областта на критичното мислене и медийната грамотност. Той проявява интерес към литературата и творчеството. В преподавателската си работа се стреми да предаде своята любов към четенето и писането на децата. Носител е на награда на община Добрич за нетрадиционен и иновативен подход в работата с младите хора. Автор е на книга с новели „Лус“.

 • ВА „Начална педагогика с чужд език“, ШУ „Епископ Константин Преславски“
 • Квалификация „Учител по българсик език и литература в прогимназиален и гимназиален етап“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
 • Certificate Design and Development Global Unit Planning ICAL; Certificate Implementing agency IB Professional Development; Certificate Montessori Europe; Teacher Effectiveness Training Certificate
 • начален учител и учител по български език и литература в прогимназиален етап в ОПУ 2 – гр. Варна.