„Всеки учител трябва да се усъвършенства, не защото не е достатъчно добър, а защото може да бъде още по-добър.” (Дилън Уилям)

Квалификационната програма се осъществява от Център за обучение и квалификация, притежаващ сертификат за качество ISO 9001-2015. Тя е съобразена с целите и основните приоритети в работата на учителите в Български прогресивни училища, както и с техните индивидуални потребности.

Квалификационните дейности се провеждат в различни формати: обучения, тренинги, семинари и др. Начинът на тяхната подготовка и осъществяване е регламентиран в утвърдени правила за провеждане на обучения в Български прогресивни училища. Реализират се и в съответствие с предварително подготвена програма и график; интерактивни са и имат практическа насоченост; включват оценяване на придобитите знания и умения. Всеки обучител подготвя необходимите ресурси, които предварително се предоставят на участниците в съответната квалификация.

Нашият ангажимент не приключва с края на едно обучение. Квалификационната програма е разработена като продължителен процес, който включва проследяване на прилагането на усвоените знания и умения в реална учебна среда и коучинг. Този процес продължава толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне желаната ефективност в работата на обучавания учител.

Обученията, които Центърът за обучение и квалификация предлага, са одобрени със заповеди на министъра на образованието и науката РД09-1716/02.08.2023 г. и РД09-1552/14.06.2024 г., и са включени в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН.

Обучение на тема: Изграждане на социални умения у учениците

Обучител: Радослава Беева

Продължителност: 16 часа (частично присъствено)

1 квалификационен кредит

Обучението е предназначено за учители, педагогически съветници, психолози, заместник-директори, директори.

Обучението има за цел да запознае участниците с основните принципи на развитие на социалните умения у учениците и как те се свързват с пълноценното обучение в училище и личностното развитие на всеки ученик. Включените в обучението научно доказани инструменти и практически техники за целенасочено преподаване и развитие на умения са насочени към задълбочаване на компетентностите на участниците за създаване на ефективна среда за учене.

Обучителната програма се състои от четири модула:
1. Същност на социалните умения и компетентности
Разглеждат се основните характеристики на социалните умения и тяхното ползотворно влияние върху ученето и развитието на други умения, като например уменията за осъзнатост у учениците.
2. Основни принципи за преподаване и развитие на социални умения
Представят се насоки за планиране и провеждане на дейности за развитие на социални умения. Разглежда
се процесът за краткосрочно и дългосрочно планиране на внедряването им в учебния процес.
3. Преподавателски инструменти за изграждане на социални умения у учениците
Прилагат се основни техники и методи за обучение на учениците в социални умения, които осигуряват
включване на всяко дете в активно практикуване и последващо размишление за представянето му.
4. Диференциране в класната стая при изграждане на социални умения
Представят се подходящи преподавателски интервенции за отклик на разнородните нива на развитие и нужди на учениците.

Обучение на тема: Създаване на пълноценна среда за учене в класната стая със споразумения, процедури и ясни очаквания за поведение

Обучител: Радослава Беева

Продължителност: 16 часа (частично присъствено)

1 квалификационен кредит

Обучението е предназначено за учители, педагогически съветници, психолози, заместник-директори, директори.

Обучението има за цел да запознае участниците с основните принципи на управление на процесите в класната стая и в частност въвеждането и употребата на правила, споразумения и процедури като механизъм за практикуване на саморегулирано поведение от учениците. Включените в обучението научно-доказани инструменти и практически техники за управление на поведението и тяхното обвързване с уменията за осъзнатост и самоконтрол у учениците са насочени към задълбочаване компетентностите на участниците за създаване на предвидима и ефективна среда за учене за всички участници.

Обучителната програма се състои от четири модула:
1. Същност на саморегулацията на поведението у учениците
Процесът на саморегулацията е разгледан като основополагащ за мотивацията на учениците да участват в учебния процес и да се държат по продуктивен начин.
2. Основни принципи на ефективните правила и споразумения в класната стая
Представя се процесът на функциониране на нормите на поведение в класната стая и практическото му изражение през правила, споразумения, процедури и очаквания.
3. Превантивна употреба на споразуменията за практикуване на подходящо поведение от учениците
Акцентира се върху основни техники и методи за насочване на учениците към практикуване на подходящо поведение спрямо постигнатите споразумения.
4. Когато споразуменията се нарушат – как учим учениците на отговорност
Обръща се внимание на интервенции, целящи да подкрепят учениците в разбирането и регулирането на собственото поведение за продължаване на ефективно учене.

Обучение на тема: Как да подкрепяме успехите на всяко дете – признание и утвърждаване

Обучител: Радослава Беева

Продължителност: 16 часа (частично присъствено)

1 квалификационен кредит

Обучението е предназначено за учители, психолози, педагогически съветници, заместник-директори, логопеди, педагогически съветници.

Обучението цели да запознае участниците с механизмите на подсилване на продуктивното поведение в класната стая и с подходящи практики за това в класната стая. Учителите могат да използват положителен подкрепящ език, за да помогнат на децата да изградят възприятие за себе си като способни личности и отговорни членове на общността. Като признават и утвърждават усилията и успехите на учениците, за да изразят вярата си в техните способности и намерения, учителите им помагат да изградят положителна идентичност и да развият осъзнатост и самоконтрол. Обучението доразвива уменията на учителите да използват практики за утвърждаване, насърчаване и задълбочаване на мисленето на учениците за собственото им успешно поведение.

Обучителната програма се състои от четири модула:
1. Същност на подкрепата на успешното поведение в учебния процес
Първият модул разглежда механизма за затвърждаване на нови поведения и умения и приложението му в класната стая.
2. Какво да използваме вместо похвала ефекти на обратната връзка спрямо личността и спрямо процеса
Вторият модул акцентира върху основните характеристики на градивна и развиваща обратна връзка.
3. Нагласи и вярвания на учителя за подкрепящ изказ и насърчение
Изследват се нагласи и вярвания, свързани с употребата на утвърждаване на позитивното поведение, както и с възможни рискове в практикуването.
4. Насоки при даване на обратна връзка как учениците успяват
Практикуват се ключови техники, средства и методи на даване на обратна връзка за продуктивното поведение на учениците в класната стая.
Участниците ще разгледат противоречиви вярвания, свързани с употребата на утвърждаване на позитивното поведение в класната стая, както и ще разберат как да се справят с възможни рискове. В края на обучението учителите ще са използвали на практика отделни практики за утвърждаване.

Обучение на тема: Преподаване на учебен предмет в начален етап по метода на насочено откривателство
Обучител: Евелина Коцева

Продължителност: 16 часа (частично присъствено)

1 квалификационен кредит

Обучението е предназначено за учители на ученици на 6 – 12-годишна възраст.

Обучението обобщава опита в педагогиката как най-ефективно учениците придобиват знания, свързани с основни мисловни концепции; свързват концепциите от учебните дисциплини с тях и се научават да прилагат новото знание в проблемна ситуация, където трябва да приложат опит от учене, изследване и преживяване. Направен е обзор на основни педагогически принципи и етапи на когнитивното и социалното развитие на децата, представени от Дюи, Виготски, Брунър, Розеншайн, Лин Ериксън, създателя на методиката JUMP Math и практици като Кейт Мърдок.
Обучението е насочено към хуманитарната педагогика и холистичните методи на работа.
Разработени са три модула:
1. Представяне на метода на насочено откривателство в преподаване на учебна дисциплина с примери от математика по системата JUMP Math.
Модулът представлява преглед и анализ на подходите при систематизиране на учебното съдържание по математика за ученици на възраст 6-12 години, анализ на стратегиите за преподаване на математически концепции в базовата математика и използване на упражнения за развитие на мисленето чрез изследване.
2. Прилагане на педагогическите принципи на директно преподаване интегрирано с насочено откривателство при изучаване на български език в начален етап.
Модулът включва анализ на учебното съдържание по български език и литература в основните му категории и стратегии за преподаване на това съдържание чрез комбиниране на метода на директно преподаване и изследване в контекста на изграждане в учениците на умения за критическо мислене, анализ, четене с разбиране, умения за рефлексия и създаване на нагласа за учене през целия живот. Разглеждат се двата аспекта – усвояване на уменията за четене и усвояване на умения за учене чрез четене.
3. Практически упражнения за създаване на теми, които реализират концепцията на семинара.
Модулът е насочен към практиката на учителите и предполага да бъдат разработени теми за обсъждане, в които са залегнали основните положения от семинара.

Обучение на тема: Решаване на проблеми по математика в началните класове

Обучител: Лилия Стоилова

Продължителност: 16 часа

1 квалификационен кредит

Обучението е предназначено за учители в начален етап

Обучението има за цел да запознае участниците с основните принципи на решаването на проблеми като подход за преподаване на математика в началните класове.
Включените в обучението научно доказани инструменти и практически техники и тяхното обвързване с уменията за осъзнатост и самоконтрол у учениците са насочени към задълбочаване на компетентностите на участниците за създаване на образователен процес, насочен към активност и справяне с непознати ситуации в математически контекст.
Обучението съдържа четири модула:
1. Решаване на проблеми – същност и специфики на подхода: решаването на проблеми се разглежда като подход за преподаване с неговите принципи, методи, техники и средства.
2. Стратегии за решаване на проблеми: разглеждат се метакогнитивни и когнитивни стратегии като част от преподавателската практика в класната стая, ориентирана към решаване на проблеми.
3. Евристика: същност на евристиката и възможности за включване в образователния процес по математика
4. Система от уроци за решаване на проблеми: представя се система от 30 урока за решаване на проблеми по математика за избираеми или факултативни часове. Модулът включва практически проигравания на уроци.

Обучение на тема: Формиране и развиване на уменията за критично мислене на учениците като интегрална част от учебния процес

Обучител: д-р Светла Петрова

Продължителност: 16 часа (частично присъствено)

1 квалификационен кредит

Обучението е предназначено за учители, заместник-директори, директори

Критичното мислене, разбирано като интелектуален процес на концептуализация, прилагане, анализиране, синтезиране и оценяване на информация, не е даденост и следва да се формира и развива целенасочено като част от цялостния учебен процес. Поради това обучителната програма предлага цялостна концепция, методология, ресурси и инструмент за оценяване, които учителите могат да използват в своята работа по отделните учебни предмети. Програмата включва представяне на методология за формиране на критично мислене; примерни стратегии и практики, както и примерен инструментариум за оценяване.
Обучителната програма се състои от няколко модула:
1. Какво е критично мислене?
Програмата прави преглед на развитието на концепцията за критичното мислене, възникването на която се свързва най-напред със Сократ и неговия метод на беседване. Поставя се акцент върху научните търсения на Джон Дюи – създател на съвременната концепция за критичното мислене в образователния процес и пръв употребил термина „критично мислене“ през 1910 г. Преминаваме през съвременния принос в областта на автори като Richard Paul, Gerald Nosich, Daniel Kahneman и др.
2. Как да интегрираме уменията за критично мислене в учебния процес?
Тази част от програмата представя т.нар. пет стъпки за развиване на критичното мислене на учениците – формулиране на проблем и задаване на въпроси; събиране, анализ и оценка на данни и доказателства; аргумент и аргументация; формиране и тълкуване на алтернативни гледни точки и интерпретации; саморегулация и рефлексия върху познавателната дейност.
3. Стратегии и подходи за развиване на критичното мислене в класната стая
Модулът предвижда представяне на стратегии за развиване на критичното мислене, подпомагащи работата на учителя в класната стая – например SOLO оценка на уменията за мислене; алгоритъм за критичен анализ и оценка на източник; алгоритъм за критична проверка на информация в източник; матрица за критичен анализ на текст; CRAAP модел за оценка на надеждността на източник, Сократова беседа и др. Особено внимание се отделя на разпознаването и разбирането на логическите грешки на аргументацията.
4. Инструмент за оценяване на уменията за критично мислене на учениците
Модулът съдържа представяне на примерен инструментариум и подходи за измерване на уменията за критично мислене на учениците.

Обучение на тема: Планиране и провеждане на трансдисциплинарна тема за ученици в начален етап

Обучител: Евелина Коцева

Продължителност: 16 часа

1 квалификационен кредит

Обучението е предназначено за учители на ученици на възраст от 6 до 12 години

Основна цел е учителите да се запознаят в дълбочина с подхода за трансдисциплинарно планиране и концептно-базирано учене, за да могат да го прилагат в условията на богата информационна среда с учениците си с цел съвременно и ефективно обучение и формиране на качества за учене през целия живот.
Обучението ще отвори темата за това как знанието е многопластово и най-лесно учениците научават и разбират преподадения материал, когато са поставени в ситуация да изследват, анализират и прилагат в решаване на когнитивна задача или проблем изученото.
Друга цел е да се отвори темата за качествата, които трябва да формират началните учители в учениците си, за да им осигурят израстване като знаещи, мислещи, отворени за света, отговорни и предприемчиви хора.
Обучението съдържа четири модула:
1. Представяне на видовете изследователско учене
2. Представяне на концептуално базираното учене и преподаване
3. Моделиране на процеса на създаване на трансдисциплинарна тема по конкретен проблем
4. Практически задачи за създаване на тема, в която една концепция се изследва от гледните точки на различни учебни предмети, като се практикуват знания по тях.

Обучение на тема: Формиращото оценяване като фактор за постигане на по-високо качество на подготовката на учениците и по-голяма ефективност на учебния процес

Обучител: д-р Светла Петрова

Продължителност: 16 часа (частично присъствено)

1 квалификационен кредит

Обучението е предназначено за учители

Обучението има за цел да запознае участниците с основните принципи на оценяването в училище, като задълбочи познанията им и доразвие техните умения за използване на разнообразни средства и методи за измерване и диагностика на постиженията на учениците.
Акцентът е поставен върху т. нар. формиращо оценяване, разбирано като оценяване, ориентирано към качеството и ефективността на учебния процес и неговото управление; към самооценката на учениците и усвояването на методи за рефлексия; към овладяването на различни техники за мотивиране на учениците и управление на напредъка им. Прави се преглед на обновената таксономия на Блум (Anderson, L.W, Krathwohl, D.R, Airasian, P.W, Cruikshank, K.A, Mayer, R.E., Pintrich, P.R, Raths, J. & Wittrock, M.C. (2000) A taxonomy for learning teaching); представят се и се дискутират педагогическите цели на обучението, постигането на които води до мислене от по-високо ниво. Участниците се запознават и с таксономията SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes , John Biggs и KevinCollis, 1982), представяща модел на оценяване на ученето и неговите резултати, който се основава на йерархията на мисловните процеси.
Обучителната програма е структурирана в няколко тематични модула:
1. Същност на оценяването като част от учебния процес с акцент върху формиращото оценяване
Формиращото оценяване е представено като част от процеса на учене и преподаване. То се разглежда като продължителен процес на постоянно текущо оценяване, интегрирано в процеса на преподаване. Акцентира се върху диагностиката на знанията, уменията, ценностите, нагласите и поведението на учениците, както и върху получаването на обратна връзка за постиженията и пропуските в тяхната подготовка. Целта е да се подобри качеството на ученето, а не толкова да се постави оценка на учениците.
2. Образователни цели и критерии за оценяване
Представени са основните характеристики на SMART целите. Участниците се запознават с обновената таксономия на Блум и таксономията SOLO и имат възможност да участват в практикум за дефиниране на образователни цели и критерии за успех. Представят се и отделни рубрики за оценяване на резултатите от конкретни познавателни дейности.
3. Обратна връзка
Особено внимание се отделя на обратната връзка, която е в основата на формиращото оценяване. Анализират се различни видове обратна връзка, като се предвижда решаване на конкретен казус/проблем, свързан с подбора на подходящи техники и методи на оценяване и предоставяне на ефективна обратна връзка.
4. Техники и стратегии за оценяване
Модулът акцентира върху основни техники и стратегии за оценяване и самооценяване в класната стая. Представени са основните им характеристики и тяхната приложимост в различни образователни контексти. Внимание се отделя и на рефлексията и самооценката, като проява на рефлексивния подход в учебния процес.